Milieuvergunningen

Land Plan heeft alle ervaring om u bij te staan bij de opmaak van omgevings- en milieuvergunningen klasse I, II of III.

Wij staan landbouwers en grondeigenaars bij voor oa opmaak van:

  • vergunningsaanvragen voor bouw van stal, loodsen
  • vergunningsaanvragen voor taluds of bermen om visuele hinder, geluidshinder langs industrieterreinen of drukke wegen weg te werken
  • vergunningsaanvragen voor ontginningen en herbestemmingen